Právne služby

Advokátska kancelária vykonáva právnu činnosť v sporových
a nesporových konaniach, poskytuje poradenstvo a prípravu
dokumentov hlavne v právnych odvetviach:

Obchodné právo

 • Zakladanie obchodných spoločností a ich organizačných zložiek
 • Zlúčenie, splynutie, rozdelenie obchodných spoločností
 • Vypracovanie agendy zmien v obchodných spoločnostiach
 • Likvidácie obchodných spoločností a ich organizačných zložiek
 • Vypracovanie obchodných zmlúv a iných listín v oblasti obchodného práva
 • Vymáhanie pohľadávok v obchodnoprávnych zmluvných vzťahov
 • Vypracovanie právnych analýz a právnych rozborov

Občianske právo

 • Vypracovanie zmluvnej dokumentácie
 • Riešenie majetkových sporov
 • Zastupovanie v súdnom a mimosúdnom konaní
 • Zastupovanie v dedičskom konaní
 • Ochrana osobnostných práv
 • Vymáhanie pohľadávok v občianskoprávnych zmluvných  vzťahov
 • Vypracovanie právnych analýz a právnych rozborov

Rodinné právo

 • Poskytovanie právnej pomoci pri rozvode a zastupovanie v rozvodovom konaní
 • Zastupovanie v konaní o úprave práv a povinností maloletých
 • Uplatňovanie nárokov na výživné
 • Právna pomoc pri vyporiadaním bezpodielového spoluvlastníctva manželov

 Konkurzné právo

 • Podávanie návrhov na vyhlásenie konkurzu a reštrukturalizácie
 • Prihlasovanie pohľadávok veriteľov do konkurzu a reštrukturalizácie
 • Zastupovanie veriteľov v konkurznom konaní a reštrukturalizačnom konaní
 • Poskytovanie právneho poradenstva veriteľom, dlžníkom pred a počas
  konkurzného a reštrukturalizačného konania

Exekučné právo

 • Podávanie návrhov na výkon rozhodnutí
 • Zastupovanie oprávnených a povinných v konaní o výkon rozhodnutia v exekučnom konaní
 • Pracovné právo
 • Vypracovanie zmluvnej dokumentácie
 • Poskytovanie právneho poradenstva a zastupovanie v súdnych sporoch zamestnávateľom
  aj zamestnancom (mzdové nároky, neplatnosť skončenie pracovného pomeru
 • Uplatňovanie nárokov na náhradu škody vrátane pracovných úrazov

Správne právo

 • Správne konanie (zastupovanie v daňovom, katastrálnom, stavebnom konaní)
 • Priestupkové konanie

Trestné právo

 • Podnety a oznámenia o podozrení zo spáchania trestného činu
 • Zastupovanie obvinených a obžalovaných obhajcom v trestnom konaní
 • Uplatňovanie nárokov poškodených
 • Zastupovanie pri podmienečnom prepustení odsúdených
 • Právne poradenstvo v oblasti trestného práva pre obvinených a poškodených